2014 წლიდან „კლიო“ გამოსცემს სერიას „საქართველოს...