გამომცემლობა 'კლიო'
სამეწარმეო ურთიერთობაში ვალდებულებითი სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები

სალექციო კურსი
ავტორი  
გთსუ პროფესორი სიმონ თავართქილაძე

დაწვრილებით...
2010-11-10 17:04:34